Thursday, 3 March 2011

BINCANGKAN KONFLIK YANG WUJUD DALAM KALANGAN REMAJA DISEKOLAH. BERIKAN CARA-CARA UNTUK MENGATASI MASALAH KONFLIK TERSEBUT BERDASARKAN TEORI PENDIDIKAN.

1.0 Pengenalan
Sejak kebelakangan ini berbagai cerita tentang isu yang berkaitan tentang masalah disiplin di sekolah telah ditimbulkan. Pelajar  merokok, melawan, kurang ajar, ponteng dan sebagainya. Masalah ini berlaku tidak kira samada di sekolah bandar atau luar bandar maupun sekolah biasa atau sekolah berasrama penuh. Sikap para pelajar sekarang ada yang menjangkau fikiran kita. Menurut  pandangan beberapa ahli psikologi, individu mengalami usia remaja ketika berumur 12 tahun dan berakhir pada umur 21 tahun. Crain (1996) menyatakan tempoh remaja melibatkan pelbagai perubahan terutama  dalam aspek fizikal, emosi ,sosial dan pemikiran. Peringkat awal remaja bermula semasa umur 12 hingga 15 tahun, manakala peringkat akhir remaja pula bermula kira-kira umur 16 tahun hingga 21 tahun. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan menurut Bapa Psikologi Remaja iaitu Satanley (2003) mengelaskan  remaja dalam kumpulan  storm and stress’ iaitu masa bergelora yang paling tinggi berbanding dengan peringkat-peringkat perkembangan lain. Menurut Sternbeg (1987), beberapa sikap yang baharu berkembang dan berbentuk ialah sikap ingin tahu, mencari kelainan, hubungan seksual, memasuki kumpulan dan kebebasan .Pemasalahan yang  sering kali wujud dalam kalangan remaja disekolah  disebabkan cabaran yang harus dihadapi remaja seperti perubahan-perubahan fizikal, emosi dan sosial .  Pelbagai cara boleh dilakukan bagi mengatasi masalah konflik tersebut dengan adanya tanggungjawab dan kerjasama antara remaja, guru, dan ibu bapa serta masyarakat sekeliling.
Dari sudut remaja,menurut Ausubel,(1960) antara kemahiran yang terbentuk pada peringkat remaja adalah memproses maklumat, berkawan dan bersosial serta menyelesaikan masalah. Masalah akan timbul dalam diri remaja apabila mereka keliru dengan peranan dan tanggungjawab diri, sering merasa diri disalahfahamkan dan dipersalahkan, merasa diri dilayan secara tidak adil , kesunyian, sukar memahami emosi dan  susah membuat keputusan,  tambahan pula remaja sekarang terdedah dengan pelbagai perkara di sekeliling mereka. Bahan bacaan, televisyen, wayang, internet, rakan , keluarga dan persekitaran masyarakat adalah antara yang banyak memainkan peranan dalam pembentukan peribadi seseorang itu. Pemasalahan inilah menyebabkan lahirnya pesonaliti negatif dalam diri mereka.

         2.0  Konflik dan Cara Mengatasi Masalah Remaja Di Sekolah
Konflik yang dihadapi oleh remaja itu merupakan sebahagian daripada pengalaman yang akan membentuk identiti remaja tersebut. Pelbagai konflik yang timbul dalam diri remaja seperti konflik remaja dengan ibu bapa, kasih saying, kebebasan,  tanggungjawab, rakan sebaya, serta emosi dan tingkah laku .

         2.1 Konflik Remaja dengan Ibu Bapa
Konflik antara remaja dengan ibu bapa sering berlaku apabila luahan perasaan daripada remaja  kepada ibu bapa bercanggah dari segi nilai ,sikap dan tingkah laku. Suasana ini wujud disebabkan ada jurang generasi di antara kedua-dua pihak yang mana si ibu bapa tidak menerima pandangan anak mereka ini kerana mereka dulu merasai asam garam dalam kehidupan  manakala si anak  berpendapat ibu bapa terlalu mengongkong dan tidak memahami kehendak mereka. Kebanyakan ibu bapa hari ini berpendapat pencapaian atau taraf pendidikan merupakan satu faktor penentu yang akan menjamin sosioekonomi anak-anak mereka .Hal ini mendorong sesetengah ibu bapa menetapkan matlamat yang terlalu tinggi dan menuntut anak mereka menghabiskan masa dengan belajar. Harapan yang tinggi dalam pendidikan akan memberi tekanan yang melampaui kepada remaja. Disekolah remaja akan mengalami perasaan tertekan dalam  proses pembelajaran ini kerana keupayaan seseorang adalah berlainan. Remaja akan meluahkan perasaan tidak puas hati kepada ibu bapa dengan melakukan kesalahan disiplin seperti membuli, gengterisme , meniru dalam peperiksaan, agar ibu bapa dapat memahami perasaan dan kehendak mereka sendiri .
         Cara mengatasi masalah ini haruslah memerlukan kerjasama diantara guru,ibubapa dan remaja itu sendiri. Peranan guru merupakan peranan yang penting dalam membimbing personaliti melalaui pembelajaran di dalam bilik darjah.  Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seperti dalam mata perlajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral, remaja dapat mengetahuai cara-cara menjalin hubungan yang lebih rapat dengan  ibu bapa dan bagaimana cara yang betul dalam meluahkan perasaan dan pendapat mereka. Guru juga haruslah bersedia menjalinkan hubungan dengan keluarga remaja untuk berkongsi mengenali tingkah laku remaja tersebut. Kemampuan guru berkomunukasi dengan ibu bapa dapat membantu remaja melauhkan perasaan dan pendapat  mereka dalam memilih kerjaya mereka sendiri agar ibu bapa mengetahuai anak mereka mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang yang lain.
Disamping itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa, penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif.

2.2  Konflik Kasih Sayang
Dikasihi oleh seseorang mampu memberikan kesan berputik kepada seseorang individu. Menurut Lefrancois (1999), kasih sayang membawa kepada kesan positif jika diperteguhkan dan disokong. Namun begitu kasih sayang yang berlebihan boleh membawa kesan sampingan yang negatif. Pada tahap remaja,konflik kasih sayang wujud apabila mereka merasakan bahawa diri mereka terasing,sendiri dan tidak dikasihi. Remaja akan mula mencari altenatif  lain sekiranya mereka tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa dan keluarga.
Antara konflik yang timbul  di sekolah ialah dengan memusnahkan harta benda sekolah, menconteng dinding sekolah, ponteng sekolah dan sebagainya. Remaja yang kurang kasih sayang akan mencari jalan untuk menarik perhatian guru dan rakan-rakan agar mereka lebih mefokuskan kepada mereka. Remaja yang melakukan kesalahan disiplin sekolah mejoritinya hanya untuk mendapatkan perhatian. Oleh yang demikian guru haruslah peka keaadaan pelajar sebelum memulakan proses pembelajaran. Guru juga haruslah bersikap adil dalam menjatuhkan hukuman . Peranan sekolah dalam memupuk kasih sayang seperti mengadakan  program mentor mentee di antara guru dan  pelajar. Tujuan  program ini diadakan membolehkan  guru dapat berkongsi masalah dengan pelajar tersebut serta guru tersebut cuba untuk menyelesaikan masalah mereka.Mengadakan Hari Keluarga juga boleh mengeratkan silaturahim diantara ibubapa dan guru .

         2.3 Konflik Kebebasan
Remaja sering merasakan bahawa diri mereka terkonkong dan pergerakan mereka terbatas. Hal ini kerana maklumat yang mereka peroleh banyak mendedahkan mereka kepada sesutau yang baharu dan menyeronokkan,tetapi mereka tidak dapat  melakukan perkara-perkara tersebut disebabkan oleh kawalan daripada ibu bapa.Oleh itu, peranan sekolah amat penting dalam memandu remaja dalam mencari kebebasan yang betul tanpa dipengaruhi unsur-unsur negatif. Guru juga boleh berkongsi pandangan dengan pelajar dalam mencari kaedah yang sesuai bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mendapat ouput dan input di akhir pembelajaran. Pelajar juga bebas memilih aktiviti  yang diminati dengan memasuki  kelab, persatuan atau badan beruniform. Dengan adanya semua ini,pelajar akan banyak meluangkan masa dan pelajar akan berasa bebas melakukan aktiviti dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

2.4        Konflik Tanggungjawab
Konflik tanggungjawab wujud apabila ibu bapa yang biasanya menguruskan hal ehwal rumah tangga cuba mengawal tingkah laku anak mereka dalam tugasan harian .Bagi remaja ,dominasi keluarga terhadap peranan yang seharusnya dimainkan oleh mereka banyak menimbulkan kecelaruan. Perasaan ini timbul kerana pada tahap ini remaja lebih inginkan kepada kebebasan , sedangkan kelurga memerlukan mereka lebih bertanggungjawab dalam urusan harian. Ada dikalangan remaja terpaksa ponteng ke sekolah untuk membantu ibu bapa mencari pendapatan keluarga .Mereka beranggapan pelajaran tidak penting yang paling penting adalah menolong ibu bapa mereka. Pemikiran remaja adalah berbentuk  abstrak.Oleh itu, para remaja menggangap apa-apa yang difikirkan dan dilakukan oleh mereka adalah betul. Sikap beginilah para remaja menjadi terbatas dan sempit. Antara konflik tanggungjawab sering berlaku di sekolah seperti tidak menyiapkan tugasan yang diberikan , berhenti atau ponteng untuk menolong ibubapa mencari rezeki dan sebagainya . Cara untuk menyelesaikan masalah konflik tanggungjawab seperti mengadakan Program Jati Diri yang mana program in bertujuan menerangkan tanggungjawab yang harus dipikul oleh remaja agar mereka tidak disalah ertikan maksud tanggungjawab. Guru memainkan peranan yang penting dalam membetulkan pemikiran mereka bahawa pendidikan boleh mengubah masa hadapan . Demikian itu, guru haruslah mengambil tahu hal ehwal kebajikan pelajar agar mereka tidak terasa disisih dan dapat belajar bersama-sama dengan pelajar yang lain.. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut.
 
2.5 Konflik Rakan Sebaya
Rakan sebaya merupakan orang yang sering mempengaruhi kehidupan para remaja.Sebagaimana yang diketahui, remaja lebih gemar menghabiskan masa lapang mereka bersama rakan-rakan.  Sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang dibawa oleh rakan sebaya dengan ibu bapa. Apabila pertentangan ini wujud , hubungan ibu bapa dengan remaja akan semakin renggang. Kebiasaannya remaja lebih akur kepada kelompok rakan sebaya berbanding ibu bapa. Hal ini berlaku kerana mereka inginkan pengiktirafan bagi tingkah laku yang dilakukan .Antara masalah disiplin disebabkan pengaruh rakan sebaya adalah seperti merokok, ponteng sekolah, mencuri, mengambil dadah dan pil khayal, menonton video lucah dan sebagainya. Antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah konflik ini dengan memperbanyakkan aktiviti yang menyeronokkan seperti mengadakan pertandingan  sukan, mengadakan lawatan , menubuhkan Kelab Ekspedisi bagi remaja yang suka aktiviti mencabar dengan adanya aktiviti seperti ini mereka dapat bergaul dan bersosial dengan rakan sebaya dalam aktiviti yang berfaedah dan tanpa disedari mereka diperhatikan oleh guru. Ibubapa juga memainkan peranan penting iaitu mengetahui siapa rakan anak mereka , latar belakang rakan anak mereka dan mengambil tahu  dan mengawasi segala aktiviti mereka di luar rumah agar mereka tidak membuat perkara yang tidak diingini.

2.6  Konflik emosi dan tingkah laku
Pada tahap ini,emosi individu dikatakan sensitif  berbanding sebelumnya. Emosi mereka juga sering terganggu akibat daripada perubahan-perubahan yang berlaku pada tubuh badan  dan limpahan hormon yang agak ketara. Justeru itu, ibu bapa sering beranggapan tempoh ini sebagai tempoh berbahaya. Remaja pula berpendapat golongan tua sebagai ketat dan mereka sebagai tenang. Perbezaan pendapat ini seterusnya menghasilkan konflik emosi serta tingkah laku bagi remaja.
Sekolah merupakan tapak asas bagi memperkembangkan tingkah laku positif. Oleh itu, guru perlu membuat pelbagai pendekatan semasa mengajar. Strategi menangani masalah emosi dan tingkah laku melibatkan kemahiran emosi, sosial dan perlakuan fizikal. Antara strategi yang dimainkan oleh guru adalah yang pertama ialah guru perlu sensitif  memerhatikan perbezaan emosi remaja. Bagi guru yang peka,mereka dapat meramalkan bentuk emosi seseorang remaja, Kebolehan meramal emosi juga dikenali sebagai kemahiran pengajaran melalui air muka.
 Strategi kedua ialah memberikan peneguhan yang mana dapat dibahagikan kepada dua, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif diberikan kepada perkembangan tingkah laku positif, manakala peneguhan negatif diberikan sebarang tingkah laku yang tidak diingini.
Seterusnnya dengan mengadakan pendekatan aktiviti memupuk tingkah laku positif seperti melibatkan remaja dalam aktiviti kumpulan komperatif yang mana bertujuan mereka dapat berbincang dan mengeluarkan pendapat masing-masing. Memberikan motivasi kepada remaja untuk melibatkan diri dalam aktiviti  dan menyelaraskan program pembangunan dan pengembangan kegiatan pendidikan luar dan pasukan pakaian seragam agar aktiviti ini dapat mengembangkan minda remaja.
      Sebenarnya terdapat beberapa pihak yang perlu bertanggungjawab tentang masalah disiplin ini termasuklah para pelajar sendiri, para guru, ibubapa, masyarakat serta kerajaan. Institusi keluargalah bermulanya peranan ibubapa mencorak kehidupan anak-anak yang dilahirkan bagai kain putih.    Oleh itu amat penting bagi ibubapa melengkapkan diri dengan ilmu keibubapaan supaya dapat membesar dan mendidik anak dengan lebih sempurna.    Sifat berdisiplin, akhlak yang mulia, budi yang pekerti serta patuh kepada ajaran agama semuanya perlu di semai dari rumah lagi. Seterusnya dipupuk di sekolah dan di semarakkan oleh masyarakat. Ibubapa sendiri perlulah menjadi teladan yang terbaik kepada anak-anak. Sekolah dan masyarakat juga perlu sama-sama mewujudkan suasana yang positif kepada perkembangan jati diri para pelajar yang meningkat remaja dan dewasa. Kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran pula perlu membuat satu kajian yang menyeluruh berkenaan dengan sistem pendidikan dan peraturan sekolah yang sedia ada. Ketika ini sistem sekolah lebih menjurus kepada kecemerlangan akademik tetapi kurang ke arah kecemerlangan sahsiah. Ini dapat dilihat masalah disiplin dan moral juga ketara di sekolah sekolah berasrama penuh walaupun mereka yang belajar di situ terdiri dari mereka yang terpilih. Jelaslah masalah disiplin pelajar ini akan hanya dapat dibendung jika semua pihak yang terbabit memainkan peranan masing-masing.


No comments:

Post a Comment